Pražské židovské město a jeho památky

novy-obrazek4

ŽIDOVSKÉ MĚSTO – JOSEFOV Židovské osídlení Prahy má velmi starou tradici – židovští obchodníci a penězoměnci se v Praze usazovali již od 10. století. Původní osada v oblasti Malé Strany byla v polovině 12. století vystřídána osídlením na dnešním Josefově.

Rozcestník: Židovská Praha

Po celou dobu své existence mělo pražské židovské osídlení přesně vymezené územní hranice, které nesmělo překročit. Na rozloze 93 000m2 se v dobách největšího rozkvětu tísnilo na 1900 osob. Židovské obyvatelstvo si od počátku svého osídlení Josefova vytvořilo vlastní samosprávu, měli zde vlastní školy i synagogy. Synagogy byly nejdůležitějšími místy ghetta. V nejstarších dobách nesloužily pouze účelům bohoslužebným, ale scházeli se v nich také židovští učitelé se svými žáky. A dokud Židovské Město pražské nemělo svou vlastní radnici, v synagogách se řešily i všechny veřejné záležitosti. Během své historie židé trpěly mnohými pogromy z nichž první zaznamenaný byl již v roce 1096, v době kdy přes Prahu procházela 1. křižácká výprava. V roce 1389 je doložen další velký pogrom na pražské židovské ghetto, který jako malý chlapec zažil Avigdor Kari, pozdější pražský rabín. Na základě svého zážitku z dětství sepsal Selichot – kajícné modlitby, které se čtou dodnes ve dnech pokání na celém světě. Postavení židů se v Praze částečně zlepšilo až v roce 1781, kdy císař Josef II. vydal tzv. Toleranční patent, který židovskému obyvatelstvu povoloval přístup do škol. V roce 1848 bylo židovské obyvatelstvo zrovnoprávněno s ostatním lidem a bylo jim poprvé v historii umožněno se volně vystěhovat z Ghetta. Toto povolení mělo za následek, že se z pražského ghetta vystěhovali téměř všechny bohatší rodiny a naopak se do něj nastěhovala pražská chudina. Postupem času začalo ghetto chátrat a stala se z něho vykřičená čtvrť. Na konci 19. století už byla hygienická situace ghetta tak špatná (např. místnosti ve starých domech byly rozděleny čarou nakreslenou křídou na podlaze nebo šňůrou nataženou ve výši hlavy a v každém oddělení žila jedna rodina), že Pražský magistrát rozhodnul, že budovy ghetta budou zbořeny a ulice vybourány, aby se nešířily nemoci. Bylo zbořeno na 300 středověkých domů a 20 ulic. Po tomto zákroku zůstala zachována pouze část původního ghetta představující dnešní Pražské židovské město – Josefov.

ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA

www.jewishmuseum.cz,www.bejt-praha.cz
Otevřeno:listopad – březen:denně kromě soboty 9.00 – 16.30
duben – říjen: denně kromě soboty 9.00 – 18.00

Je nejmladší ze všech synagog na území dnešního Starého Města, byla založena v roce 1868. Její název pochází z poslední přestavby z druhé poloviny 19. století, kdy byla vyzdobena motivy ze starého španělského maurského paláce Alhambry. Již ve 12. století zde stávala tehdy nejstarší pražská synagoga zvaná Stará škola. Stará škola tehdy bývala centrem obce Židů východního ritu, ti žili odděleni od židů západního ritu, kteří se soustředili o několik desítek metrů dál v okolí Staronové synagogy. Synagoga dnes slouží jako muzeum židovských textilií.

STARONOVÁ SYNAGOGA

Otevřeno: leden – březen: ne – čt: 9.30 – 16.30, pá 9.00 – 14.00
duben – říjen: ne – pá 9.30 – 18.00
listopad – prosinec: ne – čt: 9.30 – 17.00, pá 9.00 – 14.00

Staronová synagoga z poslední čtvrtiny 13. století byla hlavní synagogou pražské židovské obce. Patří k nejstarším a nejkrásnějším gotickým památkám Prahy a navíc je i nejstarší synagogou v Evropě. Je tvořena dvojlodní síní rozdělenou dvěma pilíři sklenutými ojedinělou pětidílnou klenbou. Uprostřed synagogy stojí vyvýšené řečniště – almemor, oddělený tepanou mříží z 15. století. Kolem řečniště jsou umístěna sedadla pro nejvýznamnější členy židovské komunity. Můžete si zde také všimnout sedadla označeného číslem jedna, nad kterým je na stěně umístěna Davidova hvězda. Právě tady, prý sedával legendární rabín Löw, tvůrce pražského Golema. Nejdůležitějším místem celé synagogy je k východu obrácený svatostánek,v němž je uzavřena tóra – pět knih Mojžíšových. Tóru Židé považují za věc posvátnou; předčítající se jí nesměl dotknout rukama, ale pouze stříbrným ukazovátkem. Na počátku 14. století byla k synagoze přistavěna předsíň, do níž byly vestavěny dvě pokladnice pro výběrčí daní a i oba cihlové štíty. Do hlavní lodi synagogy se vchází z předsíně jedním z nejstarších pražských portálů. Jeho tympanon je zdoben reliéfem vinných listů a hroznů. Tato výzdoba představuje symboliku dvanácti izraelských kmenů jako větví jediného keře. K synagoze se také vážou mnohé známé pražské legendy. Nejznámější z nich, která byla také několikrát zfilmována je o již zmíněném Golemovi – umělém člověku, kterého vytvořil pražský rabín Bezael Löw. Golem byl vytvořen z hlíny a vykonával veškeré domácí práce v rabínově domácnosti. Rabín Löw ho oživoval tím, že mu pod jazyk vkládal svitek zvaný šém s posvátným textem a Golem pak disponoval obrovskou silou a nevyčerpatelnou energií. Tak tomu bylo do té doby dokud mu šém nebyl opět z úst vyjmut. Staronová synagoga je dnes jediná synagoga, která dodnes slouží bohoslužebným účelům.

Turistická trasa PRAGUE CITY LINE Praha 1

Toulejte se Prahou 1, stáhněte si turistického průvodce a poznejte Prahu sami! Tato památka je součástí turistické naučné a poznávací trasy Prague City Line Praha 1. Klikněte zde a dostanete se na trasu.

» Pokračování »

KLAUSOVÁ SYNAGOGA
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno: listopad – březen: denně kromě soboty 9.00 – 16.30
duben – říjen: denně kromě soboty 9.00 – 18.00

Klausová synagoga je kromě Vysoké synagogy a radnice další z veřejných staveb, které nechal Mordechai Maisl, primas židovské obce, postavit na své náklady. Tato barokní synagoga dostala jméno podle tří menších budov – klausů, jimiž byla tvořena. Původně v první budově byla proslulá talmudistická škola rabbiho Löwa, v druhé vlastní synagoga a ve třetí nemocnice spojená s rituální lázní a s organizací péče o nemocné – pozdějšího pohřebního bratrstva. Stavba je ve svých interiérech zdobena pěknou štukovou výzdobou a valenou klenbou se 4 páry lunet. V synagoze je nyní umístěna expozice starých hebrejských tisků a rukopisů popisující vývoj Židů ve střední Evropě od středověku.

STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno: listopad – březen: denně kromě soboty 9.00 – 16.30
duben – říjen: denně kromě soboty 9.00 – 18.00

Starý židovský hřbitov nacházející se v těsné blízkosti Klausové synagogy, je samotnými Židy nazýván Beth-chaim, Dům života a je památkou světového významu. Datum, kdy byl hřbitov založen není známo, ale nejstarší nám známý náhrobek, který se na hřbitově nachází nese datum 25. dubna 1439 a jedná se náhrobek známého učence a básníka Avigdora Kara, který popsal pogrom na Židy z roku 1389. Od této doby se na hřbitově nepřetržitě pohřbívalo až do roku 1787, kdy byl hřbitov zrušen. Vzhledem k tomu, že židovská obec měla po dlouhá staletí k dispozici pouze jediný hřbitovní prostor na omezeném prostoru mezi domy a protože Židé nesměli vykopávat kosti mrtvých, začalo se pohřbívat do vrstev nad sebou. V současné době je tu umístěno 12 000 náhrobních kamenů a 80 000 hrobů ve 12 hřbitovních vrstvách nad sebou.
Na hřbitovních náhrobcích si můžeme přečíst jak data zemřelého, tak i mnoho zajímavého z jeho života. Mnohé náhrobky jsou doplněny verši a symboly, které symbolizují jména, povolání a tradiční rody, které patřily k biblickému kmeni. Mezi nejznámější symboly patří žehnající ruce, které označují, že zemřelý patřil ke kněžskému rodu Aronovu (Koheni ), medvěd je hebrejské jméno Dob (medvěd), konvice je symbolem rodu Levi, myš rodinné jméno Maisl apod. Na rozdíl od většiny jiných židovských hřbitovů nacházíme zde i reliéfy zobrazující lidskou postavu. Aby však kameníci neporušili náboženský zákaz zobrazování lidí (bylo by to bráno jako zpupná snaha napodobit Boží stvoření), byly vědomě zobrazovány nedokonale.

PINKASOVA SYNAGOGA
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno: listopad – březen: denně kromě soboty 9.00 – 16.30
duben – říjen: denně kromě soboty 9.00 – 18.00

Byla založena rabínem Pinkasem koncem 15. století jako součást rodinného domu zvaného U Erbů. Pinkasova synagoga byla několikrát přestavována, protože budova trpěla Vltavskými záplavami. Při posledním archeologickém průzkumu byly objeveny zachovalé zbytky středověké rituální lázně – Mikvy. V současné době je interiér synagogy s gotickou klenbou upraven jako památník obětí nacistického pronásledování židů. Na stěnách synagogy jsou napsána jména více než 77 000 Židů z Čech a Moravy – obětí nacismu.

MAISELOVA SYNAGOGA
www.jewishmuseum.cz
Otevřeno: listopad – březen: denně kromě soboty 9.00 – 16.30
duben – říjen: denně kromě soboty 9.00 – 18.00

Synagogu nechal postavit židovský primas Mordechai Maisl v renesančním slohu v letech 1590-93 jako svou soukromou synagogu. Maisl získal povolení pro stavbu synagogy od císaře Rudolfa II., kterému jako jeden z nejbohatších pražských obchodníků, půjčoval peníze na války proti Turkům. Ze svého bohatství, které dle pověsti získal jako chudý chlapec od lesních skřítků, nechal, kromě synagog, vydláždit ulice Židovského města, postavil špitál a rozšířil židovský hřbitov. Maiselova synagoga byla postavena jako velká výstavní stavba, vybavená pokladem rituálních předmětů. Ve své době byla největší synagogou v Praze, ale byla bohužel několikrát přestavována a krácena. Dnešní podoba synagogy je z přelomu 19. a 20. století. Je vystavěna architektem J.M. Weltmüllerem v novogotickém slohu. V době okupace sloužila jako skladiště konfiskovaného židovského majetku českých obcí a dnes se v prostorách synagogy nachází sbírka liturgických nádob Státního židovského muzea, která z velké části pochází z těchto konfiskátů.

………………………………………………………………………………………………………………………

KE STAŽENÍ: Turistické průvodce k tématu

………………………………………………………………………………………………………………………

Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum

  Turistický průvodce Prague City Line - Praha 1 - historické centrum (velikost souboru: 6,8 MiB)

Aktualizováno: 14.10.2018 - Tištěný průvodce ve formátu PDF + nově se SLEVOVÝMI KUPÓNY vás provede historickým centrem Prahy 1. Asi nikde jinde nenajdete takovou koncentraci historických památek a míst, kde na vás dýchá historie a romantika dávno zašlých časů. Málo kde můžete chodit po stejných cestách jako Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, pražský Golem, Jaroslav Hašek nebo klukovská parta z Foglarových Rychlých šípů.

Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version

  Tourist guide Prague City Line - Area Prague 1 - Old City Centre - english version (velikost souboru: 7,1 MiB)

Updated: 30.10.2018 - Prague 1 still belongs to one of the most attractive parts of the whole Prague. Probably nowhere else you can find such a concentration of historic monuments and places where the history and romance of bygone times are all around you. + DISCOUNT COUPONS

Zajímavé odkazy
P
amátky Praha 1: - zde
Památky Praha 2
- zde
Památky Praha 3: -zde
Pražský hrad: -zde
Královská cesta: -zde
Staroměstské náměstí: -zde
Karlův most:-zde
Letná: - zde
Židovská Praha: -zde
Petřín: -zde
Kampa: -zde

Vyšehrad: -zde
Pražské zahrady a parky: -zde 
Rubrika osobnosti Prahy: - zde

Jagellonska_banner-230-230

TIP - perfektní místo k letnímu pobytu v Praze

Hledáte pro sebe nebo své známé pěkné a levné ubytování v centru Prahy? Ubytujeme Vás od 350,-Kč za osobu / noc ve vlastním apartmánu s kuchyní, koupelnou, samostatným WC a free WIFI. Vybrat si můžete 2-lůžkové i vícelůžkové apartmány.

» Pokračování »


apple_museum_banner_-2017_-230_230

Apple Muzeum

Navštivte Apple muzeum a prohlédněte si největší soukromou sbírku produktů společnosti Apple na světě. Přijďte do pražské Pop Art Gallery a zažijte neobyčejný životní příběh výjimečného vizionáře Steva Jobse – génia, který dokázal ovlivnit celé lidstvo a změnit svět.

» Pokračování »


Kralik_logo_adresa

Rodinná kavárna a restaurace Králík v rádiu

Králík v rádiu, jedinečná restaurace pro rodiny s dětmi. Každý den jiné menu ve stylu malých francouzských restaurací. Vy jíte, my hlídáme. Přijďte se skvěle najíst

» Pokračování »


foto na leták scooter 2017_mala_upoutavka

Absolutní svoboda pohybu – přijďte vyzkoušet elektrickou koloběžku HUGO Bike

Prozkoumejte překrásná místa v Praze na luxusní elektrické koloběžce HUGO Bike. Po setkání s vaším průvodcem a krátkým tréninkem se můžete vydat na okouzlující prohlídku ulic a památek, jako je slavný Karlův most, Židovské město, Staré město a mnoho dalších míst

» Pokračování »


Klub-přátel_mala_upoutavka

Pražské muzeum pověstí a strašidel

Vstupte do světa pražských pověstí a setkejte se tváří v tvář s duchy a přízraky staré Prahy! Zveme vás do světa plného humoru, poezie a tajemna prostřednictvím interaktivní expozice, která osloví nejen děti, ale i studenty, dospělé a seniory, stejně jako celé rodiny či školní výpravy.

» Pokračování »


slevovy-kupon-tisk-data_preview

Toboga Fantasy - JEDINEČNÝ ZÁBAVNÍ PARK PRO CELOU RODINU ZA KAŽDÉHO POČASÍ

Byli jste už v Toboga Fantasy? TOBOGA Fantasy je obrovská dětská herna s mnoha atrakcemi pro děti i dospělé. Toto jedinečné zábavní centrum je svou nabídkou, plochou a rozsahem v České republice ojedinělé.

» Pokračování »


Riddle Twist - Xaverius

XAVERIUS - Co když obraz sv. Xaveria opravdu skrývá cestu k pokladu ?

Máte rádi inteligentní zábavu? Přijďte rozkrýt starou pražskou záhadu do Riddle Twist! Reálné únikové-quest hry od Riddle Twist jsou jiné než cokoliv, co už jste zažili. Byly navrženy pro dobrodruhy, pro ty, kteří chtějí pořádnou výzvu, pro ty, co se nebojí nepoznaného a hlavně pro radost a zábavu!

» Pokračování »

« « Židovské tradice a zvyky | Asanace židovského ghetta » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

8 reakce u článku “Pražské židovské město a jeho památky”

 1. Táchová napsal:

  Dobrý den,

  v květnu 2011 mne navštíví 3 dámy z Německa. Ráda bych jim ukázala Pražské židovské město se všemi památkami. Poprosila bych Vás o informaci, kde je možné zakoupit vstupenky, je-li možné objednat průvodce s výkladem v NJ a jak vysoké je vstupné (případně slevy – důchodkyně nad 70 let).
  Za Vaši informaci předem děkuji.
  S pozdravem

  Štěpánka Táchová

 2. petra napsal:

  Dobrý den paní Táchová,

  vstupenky na prohlídku židovského města je možné koupit v informačním centrum Židovského muzea, v ulici U Starého hřbitova 3a, vedle Klausové synagogy. Cena vstupenky je 480.-Kč/osoba pro prohlídku všech židovských památek. Tato vstupenka tedy zahrnuje prohlídku Staronové synagogy, Maiselovy synagogy, Pinkasovy synagogy, Starého židovského hřbitova, Klausové synagogy, Obřadní síně a Španělské synagogy.

  Pro prohlídku můžete také zvolit pouze Staronovou synagogu. Cena prohlídky pouze této památky je 200.-Kč/osoba.

  Žádné seniorské slevy zde není možné uplatnit. Není v zde také možné v rámci prohlídky objednat výklad v jiném jazyce než je čeština, tedy ani v němčině. Tato možnost se týká pouze velkých turistických skupin, které si musí dopředu rezervovat termín prohlídky. Pro Vás tedy připadá v úvahu možnost zajistit si externího průvodce, který vaše hosty židovskými památkami provede. Tohoto průvodce vám můžeme zajistit my. Celá prohlídka by trvala 3,5 – 4 hod, služby průvodce by stály 1050,-Kč + hrazení vstupného pro něj. Celá prohlídka pro tyto 3 dámy by tedy vyšla na 2 970.-Kč. Není to úplně levná záležitost. Ceny jsou určeny pražskou židovskou obcí v závislosti na tom, že pražské židovské město je jedinečnou památkou židovské kultury a dokladem historického vývoje celé židovské komunity a současně nejdůležitější židovskou památkou v Evropě. Prohlídku určitě doporučujeme, jedná se o jedinečný zážitek.

  Pokud byste se zajímala o prohlídku dalších míst Prahy, poskytneme vám tištěné turistické průvodce různými částmi Prahy i s různým tématickým zaměřením (na možnosti se podívejte zde – můžete si vybrat průvdce jednotlivými částmi Prahy, tématicky zaměřené průvodce nebo turistické výletní trasy ) i služby profesionálního průvodce Prahou.

  Na více nabídek procházek Prahou s profesionálním průvodcem se také můžete podívat na stránky naší partnerské cestovní agentury zde.

 3. adela napsal:

  Musim udelat projekt a tyto informace se mi zdaji moc vhodne na skolni projekt…….:)

 4. Novotná napsal:

  Rada by som sa dozvedela, či 18.5. v Medzinárodný deň muzeí bude zľavnené vstupné do židovských pamiatok

 5. fridrichová napsal:

  Dobrý den, mám v plánu začátkem prosince navštívit Prahu a chtěla bych vědět, zda je nějaká sleva vstupného pro důchodce, děkuji za odpověď, fridrichová

 6. petrz napsal:

  Ceny pro seniory jsou stejné jako pro studenty. Pokud máte nebo budete pořizovat Opencard máte z těchto cen slevu dalších 60%. Tj. cena 80,-Kč za vstup. Redakce Prague City Line

 7. Krista napsal:

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možný vstup do židovské obce bez vstupenek do objektů. Chystám se na návštěvu Prahy, ale v sobotu, kdy jsou synagogy uzavřeny. Děkuji za odpověď.

 8. petra napsal:

  Židovské město si můžete prohlédnout kdykoliv, jen v tu sobotu jsou zavřené všechny objekty včetně hřbitova. Ale zvenku si můžete prohlédnout vše.

Zanechat komentář