Nárok na slevu na dani pro studenta

Nárok na slevu na studenta může student využít jen po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem a to do 26 let věku. Až do 28 let ji mohou využít studenti prezenčního doktorského studia.

Pro účely uplatnění této slevy je třeba předložit doklad o studiu prokazující studium po celý kalendářní rok (tzn. z důvodu odlišnosti kalendářního a akademického roku je studium prokazováno dvěmi potvrzeními).

Jaký je nárok: Pro rok 2010 je pro studenty úleva na dani za každý měsíc 2 405.-Kč. To znamená, že měsíční příjem studenta, na který se nevztahuje povinnost zaplatit 15% daň z příjmů činí 16 000.-Kč.

Jakým způsobem  uplatňovat nárok na slevu na dani: Student může tento nárok uplatňovat:

-        Pokud je v příslušném měsíci zaměstnán u 1 zaměstnavatele:

-          Je nutné u zaměstnavatele podepsat formulář Prohlášení  k dani z příjmu FO ( formulář je možné pro 1 měsíc podepsat pouze u 1 zaměstnavatele ), doložit školou potvrzený doklad o studiu pro příslušné období a mít uzavřenou pracovní smlouvu. Při splnění těchto podmínek dostanete od zaměstnavatele svoji odměnu za práci do výše 16 000.-Kč/m nezdaněnou.

-        Pokud je v příslušném měsíci zaměstnán u více zaměstnavatelů.

-          U jednoho ze zaměstnavatelů můžete podepsat formulář Prohlášení  k dani z příjmu FO a doložit doklad o studiu. Tento zaměstnavatel vám bude vyplácet nezdaněnou odměnu. U všech ostatních zaměstnavatelů jste již povinni odvádět 15% daň z příjmu. V případě, že u prvního zaměstnavatele vaše odměna nedosáhla výše 16 000.-Kč/měsíc, máte stále nárok na zákonem danou úlevu na dani. Tuto úlevu však musíte nárokovat od státu zpětně a to na základě podání Daňového přiznání za příslušný rok, které se podává vždy k 31.3. příslušného roku. K daňovému přiznání je potřeba doložit doklady potvrzující váš nárok na vrácení přeplatku daně.

Co udělat proto, abychom vám platili nezdaněnou odměnu?

1.       Mít s námi podepsanou Dohodu o provedení práce

2.       Podepsat u nás formulář Prohlášení o dani z příjmů FO (také se mu říká růžový formulář)

3.       Doložit originál Potvrzení o studiu v daném kalendářním roce

« « Jan Neruda | Nárok na slevu na dani pro zaměstnance – NE studenta » »

Můžete nám zanechat komentář, nebo odkázat na tento článek pomocí trackbacku.

Zanechat komentář